پروژه تجاری چلوکباب البرزClient: آقاي سهيل برماس

پروژه تجاری چلوکباب البرز

پروژه تجاری چلوکباب البرز

تهران - خیابان فرشته

كارفرما آقاي سهيل برماس

متراژ ٧٠ متر مربع

طراحي و اجرا : ريحانه خوشبخت
Before

پروژه تجاری چلوکباب البرز

پروژه تجاری چلوکباب البرز

After

پروژه تجاری چلوکباب البرز